لیست مزایده و مناقصات هتل پارسیان استقلال
ردیف

دسته مناقصه/مزایده

عنوان مناقصه/مزایده

مهلت مناقصه/مزایده

تصویر آگهی

دریافت مدارک مناقصه/مزایده

1

مناقصه

مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان

1401/02/10

بزودی قرار داده خواهد شد

دریافت

بیشتر