لیست مزایده و مناقصات هتل پارسیان استقلال
ردیف

دسته مناقصه/مزایده

عنوان مناقصه/مزایده

مهلت مناقصه/مزایده

تصویر آگهی

دریافت مدارک مناقصه/مزایده

1

مناقصه گل آرایی

مناقصه گل آرایی

07 مهر 1400

بزودی قرار داده خواهد شد

دریافت

بیشتر