لیست مزایده و مناقصات هتل پارسیان استقلال
ردیف

دسته مناقصه/مزایده

عنوان مناقصه/مزایده

مهلت مناقصه/مزایده

تصویر آگهی

دریافت مدارک مناقصه/مزایده

1

آگهی مناقصه سرویس ایاب و ذهاب

مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان هتل

6 اسفند ماه 1399

بزودی قرار داده خواهد شد

دریافت

بیشتر

2

آگهی مزایده خدمات تاکسی سرویس

مزایـده نوبت اول خدمات تاکسی سرویس هتل پارسیان استقلال

6 اسفند ماه 1399

بزودی قرار داده خواهد شد

دریافت

بیشتر

3

اجاره غرفه

شرایط مزایده غرفه 8

سه شنبه 21 بهمن ماه 1399

بزودی قرار داده خواهد شد

دریافت

بیشتر

4

اجاره غرفه

شرایط مزایده غرفه 32

سه شنبه 21 بهمن ماه 1399

بزودی قرار داده خواهد شد

دریافت

بیشتر

5

اجاره غرفه

شرایط مزایده غرفه شماره 18

سه شنبه 21 بهمن ماه 1399

بزودی قرار داده خواهد شد

دریافت

بیشتر

6

اجاره غرفه

شرایط شرکت در مزایده غرفه 31

سه شنبه 21 بهمن ماه 1399

بزودی قرار داده خواهد شد

دریافت

بیشتر

7

اجاره غرفه

شرایط مزایده غرفه شماره 9

سه شنبه 21 بهمن ماه 1399

بزودی قرار داده خواهد شد

دریافت

بیشتر

8

نگهداری چیلر

شرایط نگهداری چیلر

6 اسفند ماه 1399

بزودی قرار داده خواهد شد

دریافت

بیشتر

9

تامين نيروی انسانی هتل

تامين نيروی انسانی هتل

6اسفند 1399

بزودی قرار داده خواهد شد

دریافت

بیشتر

10

آگهی اجاره واحد تجاری شماره 47ساختمان انبار غربی

مزایده اجاره واحد تجاری شماره 47ساختمان انبار غربی

6 اسفند ماه 1399

بزودی قرار داده خواهد شد

دریافت

بیشتر

11

آگهی اجاره واحد تجاری شماره 48ساختمان انبار شرقی

مزایده اجاره واحد تجاری شماره 48ساختمان انبار شرقی

6 اسفند ماه 1399

بزودی قرار داده خواهد شد

دریافت

بیشتر

12

آگهی مزایده عمومی دو مرحله ای اجاره فضای لاله سرویس (لابی هتل) برای مدت سه سال شمسی با مدل اجاره ماهیانه

مزایده عمومی دو مرحله ای اجاره فضای لاله سرویس (لابی هتل) برای مدت سه سال شمسی با مدل اجاره ماهیانه

6اسفند 1399

بزودی قرار داده خواهد شد

دریافت

بیشتر

13

آگهی مزایـده عمومی نوبت اول اجاره غرفه شماره 19

مزایـده عمومی نوبت اول اجاره غرفه شماره 19

6 اسفند ماه 1399

بزودی قرار داده خواهد شد

دریافت

بیشتر

14

مزایده

مزایده واحد تجاری شماره 24 و 25

6 اسفند ماه 1399

بزودی قرار داده خواهد شد

دریافت

بیشتر