لیست مزایده و مناقصات هتل پارسیان استقلال
ردیف

دسته مناقصه/مزایده

عنوان مناقصه/مزایده

مهلت مناقصه/مزایده

تصویر آگهی

دریافت مدارک مناقصه/مزایده

1

مزایده

مزایده اجاره فضای کلوپ ورزشی هتل

17 مرداد 1400

بزودی قرار داده خواهد شد

دریافت

بیشتر

2

مزایده

مزایده اجاره غرفه شماره 28

17 مرداد 1400

بزودی قرار داده خواهد شد

دریافت

بیشتر

3

مزایده

شرایط مزایده غرفه شماره 27

17 مرداد 1400

بزودی قرار داده خواهد شد

دریافت

بیشتر

4

مناقصه

مناقصه دو مرحله ای حفظ، نگهداری و احیاء فضای سبز

17 مرداد 1400

بزودی قرار داده خواهد شد

دریافت

بیشتر