لیست مزایده و مناقصات هتل پارسیان استقلال
ردیف

دسته مناقصه/مزایده

عنوان مناقصه/مزایده

مهلت مناقصه/مزایده

تصویر آگهی

دریافت مدارک مناقصه/مزایده

1

مزایده

شرایط مزایده غرفه شماره 12

1400-10-20

بزودی قرار داده خواهد شد

دریافت

بیشتر

2

مزایده

شرایط مزایده غرفه شماره 4

1400-10-20

بزودی قرار داده خواهد شد

دریافت

بیشتر