لیست مزایده و مناقصات هتل پارسیان استقلال
ردیف

دسته مناقصه/مزایده

عنوان مناقصه/مزایده

مهلت مناقصه/مزایده

تصویر آگهی

دریافت مدارک مناقصه/مزایده

1

مناقصه

تجدید مناقصه نوبت دوم ایاب و ذهاب کارکنان

1400/02/26

بزودی قرار داده خواهد شد

دریافت

بیشتر

2

مناقصه

تجدید مناقصه دو مرحله ای نوبت دوم تامین نیروی انسانی

1400/02/26

بزودی قرار داده خواهد شد

دریافت

بیشتر

3

مزایده

مزایده اجاره غرفه شماره 3

1400/02/26

بزودی قرار داده خواهد شد

دریافت

بیشتر

4

مزایده

مزایده اجاره غرفه شماره 5

1400/02/26

بزودی قرار داده خواهد شد

دریافت

بیشتر

5

مزایده

شرایط مزایده غرفه شماره 23

1400/02/26

بزودی قرار داده خواهد شد

دریافت

بیشتر