شرح مزایده مناقصه
مناقصه

مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان

واگذاری سرویس عمومی ایاب و ذهاب کارکنان حدود 50 نیمراه روزانه طبق کروکی تعیین شده در مسیرهای مختلف شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال

1401/02/10


بازگشت به لیست